Právne pokyny

Podmienky používania internetových stránok

Prevádzkovateľom internetových stránok www.dataphone.sk je spoločnost Dataphone, spol. s r.o. (ďalej len "Prevádzkovateľ") so sídlom: 
Syslia 46
SK-821 05 Bratislava
Slovakia

Tel.: +421 (0)2 482 120 00
Fax: +421 (0)2 482 120 38

Mail: office[zavináč]dataphone.sk
Web: http://www.dataphone.sk

IČO: 35 838 400
DIČ: 202 023 8627
IČ-DPH: SK2020238627

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 26783/B

» Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. 

» Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránok www.dataphone.sk a ani za obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.dataphone.sk.

» Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.dataphone.sk. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ. 

» Je zakázané prenášať na internetové stránky www.dataphone.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy. 

» Preberanie a šírenie údajov z internetových stránok www.dataphone.sk je dovolené iba so súhlasom Prevádzkovateľ a s podmienkou uvedenia ich zdroja. Týmto však nie sú dotknuté podmienky na používanie ponúkaných programov Prevádzkovateľa, tie sa riadia samostatnými licenčnými podmienkami.

» Poskytovateľ poskytuje návštevníkom stránok možnosť vytvárať si odkazy na stránky www.dataphone.sk a umiestňovať ich do dokumentov a na iné internetové stránky. 

» Prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik škôd, ktoré by sa prípadne objavili využívaním informácií a materiálov zverejnených na tejto internetovej stránke, alebo na prepojených stránkach. Akékoľvek požiadavky na náhradu vzniknutých škôd, ktoré by vznikli používateľom, resp. iným osobám, ktorým títo sprostredkovali informácie vyvolávajúce škodu, finančné straty, straty a zneužitie informácií, prípadne iných porušení dobrých obchodných vzťahov budú pokladané za bezpredmetné. 

» Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať texty a príspevky umiesnené v komentároch užívateľov, a nenesie za ich obsah ani gramatickú správnosť žiadnu zodpovednosť. V prípade, že odporujú dobrým mravom, ich obsah by bol v rozpore s ochranou súkromia a autorských práv, obsahovali by urážajúce informácie a pod., budú tieto príspevky odstránené. Licenčnými zmluvami a autorskými právami sú chránené aj všetky programové produkty, ktoré možno stiahnuť z tejto internetovej stránky. Ich nelegálne rozširovanie, kopírovanie, alebo užívanie je v rozpore so zákonom.

» Prevádzkovateľ má právo na akékoľvek úpravy a doplnky k tomuto Vyhláseniu o používaní stránky i bez predchádzajúceho upozornenia a budú zverejnené na tomto mieste.


Toto vyhlásenie je platné a účinné dňom 1.9.2008.